Affiliate obchodní podmínky

info-bg-header-title.png
     

Všeobecné obchodní podmínky


1)    Obecná ustanovení
a)    Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (dále jen „VOP“) upravují účast v affiliate programu společnosti  E-TRAVEL.CZ, a.s., , se sídlem, Divadelní 24, 110 00 Praha 1 (dále jen „E-TRAVEL.CZ“), a týkají se internetového portálu www.travel.cz a souvisejících domén 3. řádu (dále „TRAVEL.CZ“)
b)    VOP upravují práva a povinnosti mezi E-TRAVEL.CZ  a obchodním partnerem, který provozuje vlastní webové stránky (dále jen „PARTNER“) a který bude na tyto stránky umísťovat níže specifikované elektronické reklamní prostředky (dále jen „AFFILIATE PROGRAM“).
c)    Práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Registrací do tohoto affiliate programu je zároveň uzavřena smlouva o spolupráci mezi E-TRAVEL.CZ  a Partnerem (dále jen „SMLOUVA“).

2)    Registrace do affiliate programu
a)    Registrace do Affiliate programu je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu.
b)    Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách http://info.travel.cz/affiliate.
c)    E-TRAVEL.CZ si vyhrazuje právo registraci nového Partnera odmítnout bez udání důvodu.
d)    Partnerem může být pouze osoba starší 15 let a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný více než 1 affiliate účet.
e)    E-TRAVEL.CZ  svému Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí kampaně. Zejména počet zobrazení reklamy, prokliků, objednaných a zaplacených zájezdů a také výši své aktuální provize. http://affiliate.travel.cz

3)    Definice reklamních prostředků
a)    Partner na jím provozovaných internetových stránkách vytvoří prostor pro umístění reklamy odkazující na webové stránky „travel.cz“.
b)    Reklamou se rozumí banner, jiný reklamní panel, reklamní plocha či textový odkaz (dále jen „ODKAZ“), který je vytvořen E-TRAVEL.CZ a umístěn na internetových stránkách Partnera, a který po kliku na něj otevře v novém okně prohlížeče stránky travel.cz a uživatele na ně přesměruje.

4)    Podmínky spolupráce
a)    E-TRAVEL.CZ je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k realizaci rezervace služby iniciované na základě Odkazu Partnera a přebírá veškerou odpovědnost za celý uživatelský servis a proces rezervace služeb: potvrzení rezervace, zaplacení a eventuální reklamace.
b)    E-TRAVEL.CZ je povinen poskytnou partnerovi součinnost při nasazení Odkazů, a v případě problém s funkčností toto neprodleně odstranit.
c)    Partner se zavazuje neměnit grafickou podobu či obsah reklamy, která mu byla poskytnuta k umístění na jeho internetových stránkách.
d)    Partner se zavazuje udržovat zbytek svých stránek v souladu s obsahem reklamy travel.cz a nezvyšovat pravděpodobnost využití odkazu záměrně nepravdivými informacemi.
e)    Partner se dále zavazuje neumístit reklamu na internetové stránky, jejichž obsah není v souladu s českým právním řádem a dále na internetové stránky s obsahem, který by mohl poškodit dobré jméno společnosti E-TRAVEL.CZ  resp.travel.cz a to zejména:


i)    webové stránky, které porušují trestně právní předpisy, šíří pornografii;
ii)    šíří propagační prostředky protiústavních organizací;
iii)    veřejně vyzývají k páchání trestných činů;
iv)    obsahují pohrůžky trestnými činy, štvaní lidu, navádění k trestným činům a líčí násilnosti;
v)    webové stránky s obsahem, který porušuje dobré mravy a platné zákony nebo práva třetích stran;
f)    Partner se dále zavazuje neumístit reklamu na internetové stránky mající povahu:
i)    Podobné modely bonusů, incentivní modely nebo modely sdílení provize jako je předmětem těchto VOP;
ii)    Seznamy bannerů nebo webové stránky vyzývající k prokliknutí nebo vynucující si prokliknutí;
iii)    webové stránky obsahující srovnávací reklamu, především agresivní srovnávací reklamu, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné;
iv)    publikující subjekty a stránky, které obsahují, používají nebo u uživatelů internetu instalují dialer, Adware a/nebo Spyware;
v)    stránky a umístění s koncentrací placených linků;
vi)    stránek s cookie dropping, iFrames, autohits systémy, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups apod.;
vii)    webové stránky, které jsou "ve výstavbě" nebo webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování resp. stránky, které jsou nedostupné;


g)    Partner na svých stránkách nesmí:


i)    napodobovat vzhled webových stránek a podstránek travel.cz a nebudit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu vlastněnou společností E-TRAVEL.CZ  resp. travel.cz;
ii)    zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset resp. ho používat:


h)    Partnerské webové stránky nesmějí nést názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz E-TRAVEL.CZ;
i)    Partner vstupem do affiliate programu garantuje E-TRAVEL.CZ, že kliknutí na odkaz je výsledkem svobodného rozhodnutí návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoliv jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
j)    Společnost E-TRAVEL.CZ.  si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění reklamy na internetových stránkách Partnerů. Obsah internetových stránek dále nesmí porušovat autorská, průmyslová či jakákoliv jiná práva třetích osob či právem chráněné zájmy třetích osob.
k)    Odkaz na travel.cz je dovolen pouze tehdy, když je před takové stránky zařazena „affiliate landing page“, která je pro uživatele patrná a je přihlášená. Automatické a zavádějící spojení na travel.cz není dovoleno;
l)    Vytváření cookies je dovoleno pouze, když je použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek E-TRAVEL.CZ resp. travel.cz; vytvoření cookies předchází dobrovolné a vědomé prokliknutí návštěvníka.
m)    Partner se zavazuje zajistit, že na jeho internetových stránkách, na nichž je odkaz/reklama umístěna, nebude docházet k úmyslnému zvyšování počtu zobrazení reklamy ve prospěch Partnera.
n)    Při vkládání reklamy je dále zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku. Partner nesmí používat prostředky či nástroje k blokování úplného otevření a zobrazení reklamy či jinak omezovat návštěvníky v přístupu na travel.cz.
o)    Partner je povinen udržovat internetové stránky, které provozuje a na kterých je umístěna reklama v provozuschopném stavu. Převodem na třetí osobu, zrušením či zánikem internetové stránky s reklamou je ukončena účast Partnera v affiliate programu E-TRAVEL.CZ.
p)    E-TRAVEL.CZ neodpovídá za funkčnost reklamy umístěné na internetových stránkách Partnera.
q)    Partner souhlasí s tím, že E-TRAVEL.CZ  může používat jeho jméno (název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
r)    E-TRAVEL.CZ neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných Partnerem. E-TRAVEL.CZ zároveň nezaručuje žádné minimální počty zobrazení reklam či kliknutí na jakoukoli reklamu.

5)    Odměna partnera
a)    E-TRAVEL.CZ vyplatí Partnerovi odměnu (dále jen „PROVIZI“) za realizaci nákupu služeb na stránkách travel.cz těmi návštěvníky travel.cz, kteří prokazatelně přišli na stránky travel.cz prostřednictvím linku partnera.
b)    Provize je rozdílná dle typu zakoupené služby dle následujícího přehledu:
Typ služby    Provize
Uskutečněný zájezd / balíček služeb    3%
Uskutečněné ubytování / rezervace    4%


c)    Přičemž platí, že


i)    Uskutečněný zájezd je takový zájezd uvedený na zájezdy.travel.cz, který je zakoupen zákazníkem nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy naposledy klikl na ODKAZ umístěný na stránkách Partnera a navštívil tak stránky travel.cz. Zájezd se stává uskutečněným v den návratu klienta z objednané cesty. Zájezd je definován jako 1 cestovní smlouva (bez ohledu na počet cestujících na smlouvě).
ii)    Uskutečněné ubytování je taková rezervace hotelu, apartmánu nebo jiného typu ubytování na hotely.travel.cz, které je zakoupeno zákazníkem nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy naposledy klikl na ODKAZ umístěný na stránkách Partnera a navštívil tak stránky travel.cz. Ubytování se stává uskutečněným dnem ukončení pobytu objednaného ubytování.

 


d)    Každému nově registrovanému partnerovi bude automaticky připsána na jeho affiliate účet částka ve výši 300,- Kč.


a)     Tato částka bude připočítána v rámci první fakturace.
b)     Příspěvek je připsán pouze jedné fyzické nebo právnické osobě. Bude-li mít osoba pod sebou vedena více affiliate účtů, má nárok pouze na jeden příspěvek za registraci do programu.


6)    Referenční program
a)    E-TRAVEL.CZ vyplatí Partnerovi referenční bonus ve výši 10% z vyplacené provize každému jím přivedenému novému Partnerovi dle těchto VOP.
b)    Maximální výše referenčního bonusu je stanovena na 2.000 Kč za jednoho přivedeného nového Partnera.


7)    Provize partnera a její splatnost
a)    Partnerovi vzniká nárok na výplatu provize nejdříve k 15. dni měsíce následujícího po skončení prodané služby  a nejpozději k 15. lednu následujícího roku po skončení prodané služby. Pokud nebude provize zúčtována v daném termínu z důvodu na straně Partnera, pozbývá Partner dalšího nároku na provizi.
b)    Provize je splatná:


i)     na základě faktury vystavené Partnerem s 30 denní splatností
ii)    V případě, že Partner není podnikatelským subjektem a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, vytiskne si a podepíše “Smlouvu o zprostředkování” dostupnou na své domovské stránce affiliate programu. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí Partnerům bez Živnostenského listu. Provize bude vyplacena do 30 dnů ode dne obdržení podepsané Smlouvy o zprostředkování a následně bude provize zasílána na účet Partnera automaticky 1 x měsíčně do nejpozději konce měsíce následujícího po skončení prodané služby.


c)    Podkladem pro fakturaci nebo pro automatické zúčtování je částka uvedená na affiliate domovské stránce partnera (http://affiliate.travel.cz/) ke dni vyúčtování jako “provize k vyúčtování”. Pokud je Partner plátcem DPH k fakturované částce připočte platnou sazbu DPH za zprostředkování služeb.
d)    Provize bude vypočítávána výhradně na základě záznamů vedených u E-TRAVEL.CZ. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou E-TRAVEL.CZ uznány a nemohou mít žádný účinek v rámci této smlouvy.
e)    Minimální uplatnitelná částka pro vyplacení provize Partnerovi je 1.000,- Kč. Nedosáhne-li provize v daném období této výše, je vyplacena spolu s provizi za další zúčtovací období.
f)    Pokud má Partner pochybnosti o správnosti vyúčtování provizi musí toto písemně reklamovat do 30 dnů ode dne příslušného vyúčtování. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva na uplatnění všech nároků z takového případu vyplývajících.
g)    Z technických důvodů je pro uznání Provize partnerovi nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
h)    Při zjištění referencí přístupu na stránky travel.cz od více registrovaných Partnerů obdrží Provizi pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil návštěvník jako první na travel.cz  před realizací rezervace služby.

8)    Při závažném porušení podmínek uvedených v bodech 4a) až 4p) těchto VOP ze strany Partnera, ztrácí Partner nárok na Provizi za období, ve kterém k porušení VOP došlo nebo kdy bylo zjištěno. V těchto případech si E-TRAVEL.CZ  dále vyhrazuje právo odstoupit od teto smlouvy s okamžitou platností  a okamžitého vyloučení Partnera z affiliate programu a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody.

9)    Zpracování a ochrana osobních údajů
a)    Partner dává svou registrací do affiliate programu E-TRAVEL.CZ souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů a jejich využitím pro marketingové účely.
b)    E-TRAVEL.CZ se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

10)  Platnost smluvního vztahu
a)    Smlouva mezi E-TRAVEL.CZ a Partnerem vzniká registrací Partnera do Affiliate programu je uzavřena na dobu neurčitou.
b)    Smluvní vztah lze ukončit oboustranně a to I bez udání důvodů:


i)    Partnerem odhlášením se z Affiliate programu
ii)    E-TRAVEL.CZ vyloučením Partnera z Affiliate programu a doručením elektronického oznámení o ukončení partnerství


c)    E-TRAVEL.CZ si vyhrazuje právo kdykoliv změnit strukturu a obsah VOP včetně výše provizí a jejich vyúčtování a toto jednostranně Partnerovi oznámit e-mailem. Jestliže se Partner do 1 týdne po odeslání takového e-mailu nevysloví proti platnosti a pokud nedojde ze strany partnera k odhlášení se z affiliate programu je toto výslovně chápáno jako souhlas s novými VOP. Případná neakceptace změněných VOP ze strany Partnera je považována za odstoupení Partnera od smlouvy k datu nabytí platnosti nových VOP.
d)    Po skončení smluvního vztahu nevzniká Partnerovi právo na výplatu Provize ze služeb uskutečněných po dni skončení smluvního vztahu I když byla rezervace takové služby započata v době platnosti smluvního vztahu.
e)    Partner je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne zániku smluvního vztahu odstranit veškerou reklamu na všech internetových stránkách, která na ně byla umístěna v souvislosti s affiliate programem E-TRAVEL.CZ.
f)    V případě odhalení podvodného jednání  ze strany Partnera si E-TRAVEL.CZ  vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností a okamžitého vyloučení Partnera z affiliate programu a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi E-TRAVEL.CZ  a takovým Partnerem.

11)    Závěrečná ustanovení
a)    Veškeré spory, vznikající z tohoto smluvního ujednání a VOP nebo s nimi související, budou rozhodovány s  příslušností k sídlu E-TRAVEL.CZ
b)    Účast a registrace do Affiliate programu je výslovně chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Tyto VOP vstupují v platnost dnem 1. 8. 2011.

 

Potřebujete poradit?

224 990 980
800-TRA-VEL (800 872 835)
602-TRA-VEL (602 872 835)

Garantujeme nejnižší ceny

Proč cestovat s Travel.cz

  • 200.000+ zájezdů na jedné adrese
  • Garantujeme nejnižší cenu na trhu
  • Máme vždy aktualizované nabídky zájezdů
  • Nabízíme i rezervace hotelů a letenek za výhodné ceny
  • Individualní plánování dovolené - dovolená na míru

Nahrávám...

Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky dle zvolených kritérií

Ověřujeme aktuální dostupnost a cenu vybrané služby

Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky dle zvolené destinace

Děkujeme, Vaše rezervace se dokončuje